لوگوی بیمه آسیا نمایندگی اوراهی زاده

غرامت بدنی شخص ثالث

مدارک لازم جهت اعلام و دریافت خسارت بدنی شخص ثالث  :
1- اصل و تصویر بیمه نامه مقصر حادثه
2- اصل و تصویر گواهینامه رانندگی مقصر حادثه
3- اصل و تصویر کارت شناسایی و شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه
4- اصل و تصویر کارت ملی راننده مقصر
5- تصویر برابر اصل شده گزارشات مقامات انتظامی اعم از اولیه و نهایی
6- تصویر برابر اصل شده گزارش کاردان فنی تصادفات یا کارشناسان رسمی دادگستری
7- تصویر برابر اصل شده اوراق بازجویی ( قبولی تقصیر طرفین حادثه )
8- تصویر برابر اصل شده گزارش پزشکی قانونی ( جهت مصدومین )
9- تصویر برابر اصل شده مدارک فوت شامل ( جهت متوفین )
        1-9 معاینه جسد
        2-9 جواز دفن و خلاصه رونوشت وفات
        3-9 انحصار وراثت نامحدود
        4-9 قیم نامه ( در صورت وجود صغیر در ورثه )
        5-9 تصویر تمام صفحات شناسنامه باطل شده متوفی
        6-9 تصویر شنااسنامه اولیاء دم  ( بازماندگان )
10- رای بدوی و تجدید نظر دادگاه ( در صورت اعتراض هر یک از طرفین )
فرایند دریافت خسارت بدنی شخص ثالث  :
1- مراجعه اعلام کننده خسارت اعم از مالک / بیمه گذار / راننده مقصر / زیاندیده یا نماینده قانونی ایشان جهت تشکیل پرونده
2- مراجعه یکی از طرفین حادثه / نماینده قانونی ایشان به منظور دریافت نامه رسمی  از واحد خسارت به مراجع انتظامی و قضایی جهت اخذ مدارک مندرج در بندهای پنجم لغایت هشتم
3-  در صورت فوت ارائه تمامی مدارک مندرج در بند نهم الزامی است
4- ارائه رای دادگاه بدوی و تجدید نظر
5- بررسی و کنترل مدارک ارائه شده و مطابقت آن با شرایط و ضوابط جاری
6- در صورت عدم وجود منع قانونی دریافت خسارت توسط مصدوم و بازماندگان متوفی
فهرست