لوگوی بیمه آسیا نمایندگی اوراهی زاده

راهنمای دریافت خسارت

بیمه شخص ثالث :

خسارت بیمه شخص ثالث به دو بخش مالی و بدنی تقسیم می گردد که این دو بخش خود شامل موارد مختلفی است ، با توجه به شرائط خود ، روی مورد کلیک کنید و نحوه دریافت خسارت و مدارک مورد نیاز را مشاهده فرمایید.

الف: خسارت مالی :

1- خسارت مالی بیمه شخص ثالث بدون گزارش مقامات انتظامی ( بدون کروکی )

2- خسارت مالی بیمه شخص ثالث با گزارش سازش مقامات انتظامی ( با کروکی )

3- خسارت مالی بیمه شخص ثالث با گزارش عدم سازش مقامات انتظامی ( شکایتی)

ب: خسارات بدنی :

1- غرامت بدنی شخص ثالث

2- غرامت بیمه حوادث راننده ( فوت و نقص عضو )

بیمه بدنه اتومبیل 

بیمه آتش سوزی 

بیمه مهندسی 

فهرست