لوگوی بیمه آسیا نمایندگی اوراهی زاده

خسارت مالی بیمه شخص ثالث بدون گزارش مقامات انتظامی

مدارک لازم جهت اعلام و دریافت خسارت مالی شخص ثالث  ( بدون گزارش مقامات انتظامی ) :
1-  اصل و تصویر بیمه نامه معتبر و متوالی مقصر و زیاندیده
2- اصل و تصویر گواهینامه رانندگی معتبر مقصر و زیاندیده
3- اصل و تصویر کارت شناسایی و شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مقصر و زیاندیده
4- اصل و تصویر کارت ملی مقصر و زیاندیده
5- حضور رانندگان مقصر و زیاندیده
6- مراجعه وسایل نقلیه مقصر و زیاندیده
7- اصل فاکتور رسمی لوازم ؛ داغی قطعات تعویضی با نظر کارشناس ارزیاب و رویت سلامت وسیله نقلیه زیاندیده حسب مورد
فرایند دریافت خسارت مالی شخص ثالث  :
1- مراجعه زیاندیده ( راننده / مالک / بیمه گذار / نماینده قانونی ) به بخش پذیرش جهت اعلام خسارت و تشکیل پرونده
2- مراجعه به بخش ارزیابی خسارت به همراه پرونده مربوطه جهت برآورد خسارت
3- مراجعه به بخش پذیرش با توجه به شرایط پرونده و انجام اقدامات ذیل :
       1-3 مراجعه به بخش صدور چک و دریافت خسارت
       2-3 اقدام جهت انجام تعمیرات و رفع نواقص احتمالی پرونده
4- دریافت پرونده از بایگانی و مراجعه به بخش کارشناسی خسارت جهت رویت سلامت وسیله نقلیه و ارائه فاکتور و داغی لوازم در صورت نیاز
5- مراجعه به بخش صدور چک و دریافت خسارت
فهرست